Vragen

Algemeen

Wat zijn Betaalbare Koopwoningen Zaanstad b.v. en Garantieregelingen Zaanstad B.V.?
Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) en Garantieregelingen Zaanstad (GRZ) zijn speciaal in het leven geroepen om de verkoop van (sociale) koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Het zijn organisaties waarvan de gemeente Zaanstad alle aandelen bezit. Het doel van BKZ/GRZ is om de koop van een eigen woning nu al bereikbaar te maken voor mensen wiens inkomen dat nu nog niet toe laat maar van wie het de verwachting is dat het inkomen gaat stijgen.


Waarom doet de gemeente Zaanstad dit?
De gemeente Zaanstad vindt dat iedereen in de gemeente Zaanstad moet kunnen wonen. Omdat het met een lager inkomen vrijwel onmogelijk is een eigen woning te kopen, heeft de gemeente Zaanstad gezocht naar een financiële regeling die dit voor een grote groep wel mogelijk maakt.

Moet ik inwoner van Zaanstad zijn?
Nee

Koop ik van BKZ/GRZ?
Ja. U wordt 100% eigenaar van de opstal, maar BKZ/GRZ blijft eigenaar van de grond.

Gaat het alleen om nieuwbouw woningen?
Er worden BKZ/GRZ woningen in de doorverkoop aangeboden door de huidige eigenaar of nieuwbouw woningen door de ontwikkelaar of BKZ/GRZ. Informatie over nieuwbouw treft u aan op onze site. Voor particuliere doorverkoop verwijzen wij u naar verkoopsites als Funda.

Is er een verschil of ik een huur- of koopwoning achterlaat?
Nee.

Gaat het alleen om woningen in Zaanstad?
Ja.

Bewoners

Hoe wordt de hoogte van mijn canon bepaald?

De woning is in erfpacht uitgegeven in de BKZ/GRZ Erfpachtvariant. Dit houdt in dat de 1e koper een koopsom heeft betaald waarbij er sprake is van 10 jaar canon kwijtschelding vanaf datum 1e uitgifte.

Na 10 jaar mag de eigenaar kiezen om:

a)      ofwel de grond te kopen tegen de vermelde factor in de akte (art 7)

b)      of een marktconforme canon te gaan betalen. Op basis van artikel 5 lid 3 van de akte is BKZ/GRZ bevoegd het percentage van de grondwaarde waarop de verschuldigde canon is gebaseerd (en daarmee de verschuldigde canon), telkens na verloop van een periode van tien (10) jaren, derhalve voor het eerst op  tien jaar na akte datum , te herzien aan de hand van de marktrente. Met ingang van het elfde jaar is de erfpachter een jaarlijkse canon verschuldigd op basis van deze getaxeerde grondwaarde en de dan vastgestelde marktrente, met dien verstande dat deze canon nooit lager kan zijn dan de oorspronkelijke canon bij vestiging van het recht van erfpacht. BKZ/GRZ heeft nu reeds gekozen om gebruik te maken van deze bevoegdheid om de canon voor de eerst komende verlengingsperiode van tien jaar (jaar11-20) gelijk te stellen aan de vermelde canon in uw akte. In jaar 20 zal de canon wel worden herzien conform de akte, maar BKZ/GRZ zal een eventueel daaruit voortvloeiende verhoging van de canon pas doorvoeren met ingang van jaar 26.

Ben ik verplicht om me in te schrijven bij de gemeente op het adres van mijn BKZ/GRZ woning?
Nee.

U bent op zoek naar een Betaalbare Koopwoning, wat nu?
BKZ biedt op dit moment zelf geen nieuwe BKZ woningen rechtstreeks aan. Wij verwijzen u naar de reguliere doorverkoopkanalen als Funda.

Financiën

Heeft mijn eigen vermogen of een bonus nog invloed op de situatie?
Nee.

Hoe regel ik een hypotheek?
Zoals gebruikelijk sluit u een hypotheek af bij een bank of een andere hypotheekverstrekker om uw huis te betalen. Hoeveel u kunt lenen, hangt af van uw inkomen.

Wat als het inkomen daalt door bijvoorbeeld het verbreken van een relatie, of werkeloosheid?
In een dergelijk geval zal u zelf moeten bepalen of u de woonlasten van de woning kunt opbrengen en of u in de woning kunt blijven wonen.  

Hoe zit het met de lasten, zoals OZB en het onderhoud?
De bewoner is eigenaar van de woning en betaalt alle lasten.

Is mijn canon fiscaal aftrekbaar ?
Ja, deze is aftrekbaar voor de heffing inkomstenbelasting

Regeling

Hoe zit de BKZ/GRZ-regeling in elkaar?
U koopt een huis en betaalt daarvoor bij de aankoop een vergoeding voor de koopsom. Tevens gaat u een canon betalen. De hoogte van de canon staat omschreven in uw akte.

Waarom is er gekozen voor erfpacht?
Er is gekozen voor erfpacht, zodat de koper niet de grond onder de woning hoeft te betalen en de koopprijs laag kan blijven. Op die manier worden de woningen voor lagere inkomens bereikbaar.

Hoe betaal ik de erfpachtcanon?
U kunt de erfpachtcanon op twee manieren betalen; u betaalt het gehele bedrag ineens door dit over te maken naar BKZ/GRZ of u machtigt BKZ/GRZ om dit in gelijke maandelijkse termijnen af te schrijven.

Kan ik de grond wel inrichten zoals ik wil?
Ja, zolang de waarde van de grond als gevolg hiervan niet verminderd. Voor de inrichting gelden dezelfde regels als voor elke andere woning.

Kan ik de erfpacht afkopen als ik dit wil?
Een half jaar voordat de 10 jaar termijn na de 1e uitgifte in erfpacht afloopt, krijgt u een aanbieding van BKZ om de grond in volle eigendom te kopen tegen de voorwaarden zoals in uw akte tot levering omschreven. Ook wanneer u al eerder dan na 10 jaar de erfpacht wilt afkopen, kan dit. Dit kan dan tegen hetzelfde bedrag als de eenmalige aanbieding bij verloop van de 10 jaar termijn. Echter er vindt geen verrekening van de resterende canonperiode tot en met de 10 jaar plaats. Indien u geen gebruik maakt van deze eenmalige aanbieding en u op een later moment toch de grond in volle eigendom wilt krijgen dan kan dat nog steeds. Voor de bepaling van de koopsom geldt dan het beleid dat ook hiervoor staat omschreven in uw akte, danwel indien u hierover geen informatie aantreft in uw akte geldt de methodiek van het reguliere omzettingsbeleid voor erfpachtgrond van de gemeente Zaanstad.
U kunt vrijblijvend een aanbieding opvragen.

Afkoop erfpacht eenmalige aanbieding is verlopen

Hoe kan erfpacht omgezet worden naar vol eigendom?
Als uw woning op erfpachtgrond van BKZ staat, kan het interessant zijn om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. U kunt gratis een vrijblijvende offerte aanvragen. Als de looptijd van een eerdere offerte verstreken is, dan kan opnieuw een offerte aangevraagd worden.

 

Kosten erfpachtgrond kopen als eenmalige aanbieding is verlopen
De kosten voor het kopen van erfpachtgrond wordt door BKZ koopsom genoemd en deze is voor iedere erfpachtgrond anders.

BKZ brengt verder geen extra kosten in rekening. De kosten van eigendomsverkrijging, de zogenaamde ‘kosten koper’ zijn wel voor uw rekening. Voor een juiste opgave van de bijkomende kosten wordt geadviseerd contact op te nemen met de notaris Taylor Wessing.

Heb ik 'inspraak'? Kan ik iets veranderen aan het huis? Bijvoorbeeld een andere keuken, dakkapel enz.?
Ja, een bewoner mag de woning veranderen of verbouwen. Bij ingrijpende verbouwingen dient u goedkeuring te hebben van BKZ/GRZ.

Is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad deels eigenaar van mijn woning?
Nee.

Wat gebeurt er als de waarde van het huis niet stijgt?
Dan is het de verwachting dat de waarde van het erfpachtrecht gelijk blijft.

Wat gebeurt er als de marktwaarde daalt?
Dan is het de verwachting dat de waarde van het erfpachtrecht zal dalen.

Wat gebeurt er als ik mijn huis helemaal heb betaald?
Bij aankoop van de woning koopt u al 100% van het erfpachtrecht. De grond is eigendom van BKZ/GRZ.

Als ik het huis of de grond nog niet helemaal heb betaald, is het dan wel helemaal van mijzelf?
Uw huis staat op erfpacht. Strikt juridisch gesproken krijgt u het genot van het huis. Dit is geen bijzondere situatie, er zijn in Zaanstad meer woningen die op erfpachtgrond staan.

Termen

Wat is de marktwaarde van de woning?
De term marktwaarde wordt voor verschillende begrippen gebruikt. Zo is er sprake van een marktwaarde wanneer de woning in vol eigendom is verkregen, maar ook een marktwaarde van de erfpacht. Deze laatste is van toepassing op de BKZ/GRZ woningen. Bij verkoop van de woning bepaalt de markt de waarde van het erfpachtrecht.

Wat is de koopprijs van de woning?
De prijs die u betaalt voor uw woning. Dit is 100% van de erfpachtwaarde.

Wat is erfpacht?
Erfpacht is het recht om grond van een ander te mogen gebruiken.

Wat is erfpachtcanon?
Erfpachtcanon is de vergoeding die wordt betaald voor het mogen gebruiken van de grond van een ander.